กทช.สกัดตปท.ยึดสื่อสารไทย เล็งออกกฎคุมนอมินีประมูล3จี

กทช.เตรียม งัดร่างประกาศข้อห้ามการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวมาบังคับใช้เพิ่มเติม คุมไม่ให้ต่างชาติเข้ามายึดกิจการโทรคมนาคมไทย ทั้งแบบถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ลุ้นบังคับใช้ก่อนประมูล 3G พร้อมส่งกฤษฎีกาตีความอำนาจจัดสรรความถี่ 3G อีกรอบ ก่อนเดินหน้าประมูล “ดีแทค” ยันปฏิบัติตามกฎหมายไทย

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า จากที่มี หลายฝ่ายรวมทั้งที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจสอบถามถึงคุณสมบัติผู้ประมูล 3G และกังวลเรื่องการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวนั้น กทช.มีประกาศหลายฉบับที่จะดูแลตรงจุดนี้ เช่น ประกาศ กทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด ประกาศเกณฑ์อำนาจเหนือตลาด นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างประกาศว่าด้วยการถือหุ้นไขว้และควบ รวมกิจการ และ ร่างประกาศ กทช.ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน ต่างด้าว พ.ศ. …

“หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นกลไกการควบคุมการแข่งขัน ที่ กทช.ทำออกมาเป็นซีรีส์ ทยอยประกาศออกมาเรื่อย ๆ อยู่แล้ว หรือเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน ต่างด้าวก็ทำมาหลายปีแล้ว แต่จังหวะ มันมาพอดีกับช่วงเวลาในการออกใบอนุญาต 3G พอดี”

นายสุรนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่า กทช.มีมติให้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะการออกใบอนุญาต 3G รอบใหม่ ในวันที่ 5 พ.ย. 2552 โดยจะนำข้อห่วงใยและข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น อำนาจหน้าที่ในการจัดสรรความถี่และออกใบอนุญาตของ กทช.ว่ามีหรือไม่ โครงสร้างตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังจากมีการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการให้ใบอนุญาตเหมาะสมหรือไม่ แผนสำรองกรณีมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือ 4 ราย เท่ากับจำนวน ใบอนุญาตที่จัดสรรจะทำอย่างไร และควรให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยหรือ รัฐวิสาหกิจไทยในการเข้าประมูลหรือไม่

ส่วนประเด็นเรื่องอัตรา เริ่มต้นการประมูล กทช.จะพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปในวันที่ 21 ต.ค. 2552 เนื่องจากต้องเผยแพร่เอกสารในวันที่ 22 ต.ค. 2552

นอกจากนี้ กทช.ยังมีมติให้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกรอบใน ประเด็นว่า กทช.มีอำนาจจัดสรรความถี่หรือไม่ เนื่องจากการสอบถามครั้งที่ผ่านมายังเป็นการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 แต่ปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 จึงต้องสอบถามไปอีกครั้ง

“แต่ กรอบการดำเนินการยังยึดกรอบเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาในการตอบข้อซักถามของกฤษฎีกาว่าจะใช้เวลานานเท่าใด เมื่อมีคำตอบที่ชัดเจนจากกฤษฎีกาแล้วว่า กทช.มีอำนาจจัดสรรความถี่ก็จะดำเนินการประมูลต่อ แต่หากได้รับคำตอบว่าไม่มีอำนาจก็จะต้องรอให้คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาดำเนิน การแทน”

นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการ กทช.กล่าวว่า ร่างประกาศข้อห้ามเรื่องการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน ต่างด้าวนั้น ได้จัดทำมาตั้งแต่ปี 2549 จากกระแสที่เกิดขึ้นจึงได้มีการเสนอนำร่างดังกล่าวเข้าที่ประชุม กทช.ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้และให้ กทช.แต่ละคนไปศึกษารายละเอียดของร่างฉบับดังกล่าวเพื่อนำกลับมาพิจารณาอีก ครั้งว่าควรมีการปรับปรุงหรือไม่

ร่างประกาศฉบับนี้จะใช้บังคับกับ ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่ 2 และแบบที่ 3 สาระสำคัญ คือ การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ทั้งที่มีการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของคน ต่างด้าวหรือนอมินี โดยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อห้าม ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

พฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคน ต่างด้าวนั้น หมายรวมถึงมีคนต่างด้าวถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินสัดส่วนที่กฎหมาย กำหนด รวมถึงกรณีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของคน ต่างด้าว การมีคนต่างด้าวหรือตัวแทนคนต่างด้าวมีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น (Shareholder Voting Right) เกินสัดส่วนของหุ้นที่ถือไว้จริง

การ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวหรือตัวแทนสามารถมีอำนาจทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในการแต่งตั้ง ประเมินผลหรือถอดถอนตำแหน่งบริหารที่มีความสำคัญ เช่น ประธานกรรมการ ประธานบริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้า ผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน เป็นต้น

ส่วน พฤติกรรมที่ส่อหรือมีแน้วโน้มว่าเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวนั้น มีหลักเกณฑ์พิจารณา เช่น มีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากผู้ถือหุ้นต่างด้าว หรือมีการปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่างระหว่างผู้ถือหุ้นต่างด้าวและผู้ถือ หุ้นสัญชาติไทย เช่น แบ่งแยกสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันมีผลให้ผู้ถือหุ้นไทยเป็นเสียง ข้างน้อยหรือได้รับสิทธิในเงินปันผลไม่ทัดเทียมกัน

ร่างประกาศดัง กล่าวยังระบุถึงการเข้ามาครอบงำกิจการโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ด้วย โดยกำหนดว่า หากผู้ถือหุ้นต่างด้าวเป็นรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ต่างประเทศทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ กทช. สอบถามความเห็นไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ และหากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งข้างต้นเห็นว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติ กทช.สามารถระงับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตรายนั้นได้ทันที

แหล่ง ข่าวจากวงการระบุว่า หากมีการประกาศบังคับใช้ร่างดังกล่าวก่อนประมูลความถี่ 3G ก็อาจจะมีผลกระทบผู้ให้บริการอย่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มีเทมาเส็กเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เช่นกัน

นาย ทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติในดีแทคปัจจุบันปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดใน กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานอื่นมากกว่า กทช.ที่จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การลงทุนของต่างชาติ แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบริษัทก็พร้อมปฏิบัติตาม แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป

เรื่องที่มีการพูดถึงความมั่นคงของ ประเทศกับการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ต่างจาก 2G ที่ดีแทคให้บริการอยู่อย่างไร การหยิบเรื่องดังกล่าวขึ้นมาก็เพื่อให้การประมูลล่าช้า เพราะบางบริษัทที่ไม่พร้อมด้านการเงิน หรือทีโอทีและ กสทฯที่กังวลว่าจะสูญเสียรายได้จากสัมปทาน แต่ไม่มีใครพูดถึงว่าผู้บริโภคจะเสียประโยชน์อะไร

“คนที่อาจไม่ พร้อมด้านการเงิน กทช. อาจช่วยได้โดยการกำหนดที่สมเหตุสมผล และให้แบ่งจ่ายค่าไลเซนส์เป็นงวด ๆ ส่วนทีโอที-กสทฯรายได้ต่าง ๆ ไม่ได้หายไปทันที เพราะการย้ายระบบของลูกค้าขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ทั้งบริษัทยังต้องเช่าใช้ทรัพย์สินใน 2G เพื่อให้บริการ 3G อยู่ดี ดังนั้นทั้งคู่จึงจะมีรายได้เพิ่มจากตรงนี้ จึงมีเวลาเตรียมตัวอีกหลายปี”

นาย ทอเร่กล่าวว่า เทเลนอร์แม้จะมีรัฐบาลถือหุ้นบางส่วนอยู่แต่ดำเนินธุรกิจในฐานะเอกชน และมีการลงทุนใน 12 ประเทศทั่วโลก ไม่มีประเทศใดหยิบเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็น กรณีมาเลเซียก็กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทต่างชาติไว้ 49% เช่นกัน และในช่วงแรกที่เทเลนอร์เข้าไปอนุโลมให้ถือหุ้นได้ถึง 61% ให้ระยะเวลาลดสัดส่วนหุ้น 5 ปี

สำหรับค่าไลเซนส์ 3G ที่เหมาะสมมองว่าควรอยู่ที่ 2-4 พันล้านบาท แต่ถึงที่สุดจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับการแข่งขันของแต่ละบริษัทที่เข้าประมูล ซึ่งถ้ามองจะมีต่างชาติรายใหม่เข้ามาประมูลก็คงมี 1-2 ราย

Source: Link

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: